Lenz : Nachruf

Veröffentlicht am 12.September 2023

"Ick seh dor een Engel sweben, in Spegel dor anne Wand
de Gastwirt schall mi noch een geben, den lot ick nich lang stohn
nun will ick jüss von Tresen, dor ligg ick ok all lang
ick stü wör op den Utgang to, de Döör is ok all op."
"Besoopen opn Rad"
Gnadenlos Platt
Lenz #8
Deine Brenner`s
Olli David
Alex Fabian Daniel Pumpi
Mobby Hecken Simon Flotty

Zurück